ក្រោយ​ចា .ក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩ ត្រួវប្រយ ត្ន័ ប្រការ​គួរ​និង​មិន​គួ​ធ្វើ ដើម្បី​ជួយ​ព​ន្លឿ​ន​ការ​បណ្ដុះ​ (អង់ទីគ័រ)

48

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​ព្រងើយ កន្តើយ​ចំ ពោះ​វិធានការ​មួយ​ចំ នួន បន្ទាប់​ពី​ចា ក់​វ៉ា ក់សាំង​ការ ពារ​កូ​វី​ដ​-១៩ នឹង​បណ្ដា ល​ឱ្យ​ថ្នាំ​បង្កា រ​នេះ​មិន​អាច​ឆ្លើយ​តប​ ពេញលេញ​លើ ​សរីរាង្គ​រប ស់​អ្នក​នោះ​ ទេ​។ ហេ តុនេះ​បា នជា​អ្នក​ចា ក់​វ៉ាក់សាំង​គ្រ ប់​គ្នា​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​ ប្រការ​គួរ​និង​ មិន​គួ​ធ្វើ ក្រោយ​ចាក់​វ៉ា​ ក់សាំង​កូ​វី​ ដ ​រួច​ទាំ ង​ពីរ​លើក ដើម្បី​ជា​ជំនួ យ​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ ភាពស៊ាំ​ក្នុង​ការ​ព​ ន្លឿ​ន​ល្បឿ ន​បង្កើ ត​អង់ទីគ័រ​ការ ពា​វីរុស​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. ប្រការ​គួរ​ធ្វើ

ផឹកទឹក​៖ ក្រោយ​ចា ក់​វ៉ាក់សាំង​រួច មនុស្ស​ភា គច្រើន​នឹង​មាន​អា ការ​មិន​ស្រួ ល ឬ​ក្ដៅខ្លួន ដែល​ប្រការ​នេះ​ ជា​ហេ តុ​បណ្ដា ល​ឱ្យ​រាង​ កាយ​ខ្វះ​ជា តិ​ទឹក​។ ដូច្នេះ​ អ្នក​ដែល​មិ ន​ទម្លាប់​ផឹ កទឹក​ច្រើន (២​លី​ត្រ​) ត្រូវ​បញ្ចូ ល​ជាតិ​ទឹក​ ឱ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់ រីឯ​អ្ន ក​ផឹក​គ្រប់គ្រាន់​ ត្រូវ​បន្ថែម​ជាតិ​ទឹក​ លើស​មុន​បន្តិច​។ សម្រាក​៖ បើ​យោង ​សម្ដី​តាម​វេជ្ជបណ្ឌិត Michael Thorpy សាស្ត្រាចារ្យ ​ផ្នែក​សរសៃប្រ សាទ​មក​ពី ​មហាវិទ្យា ល័យ​វេ ជ្ជសាស្ត្រ Albert Einstein នៅ​ញូយ៉ក បាន​អះអាង​ថា ក្រោយ​ទ ទួល​វ៉ាក់សាំង​ត្រូវ​តែ​ គេង​ ឱ្យ​បាន​យ៉ាង​ហោច ៧ ម៉ោង ។ ការ​អត់ង ងុយ​ឬ​ខំធ្វើការ​ ខ្លាំ ង​បន្ទាប់​ពី​ចា ក់​វ៉ាក់សាំង​រួច នឹង​មិន​ផ្ដ ល់​ផល​ល្អ​ដ ល់​ការ​បណ្ដុះ​អង់ទីគ័រ​ឡើយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាហារ​៖ ដើម្បី​ប ង្កើន​ ភាពស៊ាំ​ក្នុង​រាង​កា យ​បាន​រហ័ស ជួយ​ប៉ូវ​កម្លាំង និង​ជួយ​កាត់​ បន្ថយ​ការ​ឈឺ ចាប់​ព្រម ទាំង​រលាក​ក្រោយ​ ពេល​ចា ក់​វ៉ាក់សាំង គួរ​ហូប​ស៊ុប​មិន​ថា​ ជា​ស៊ុប​សាច់​មាន់ ត្រី ជ្រូក សាច់​គោ ឬ​ស៊ុប​ន្លែ​ឡើយ សុទ្ធតែ​ផ្ដល់​ផល​ល្អ​ទាំងអស់​។ នេះ​បើ​តាម​ដំបូន្មាន​របស់ CDC អា​មេ​រិ​ក​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភេសជ្ជៈ​៖ មជ្ឈមណ្ឌល ​បង្ការ​និង ​ត្រួត​និត្យ​ជំងឺ ឆ្លង CDC របស់​អា​មេ ​រិ​ក បាន​រក​ឃើ ញ​ថា ការ​ទទួល ទាន​តែ​បៃតង​និង​តែ​ រមៀ ត បន្ទាប់​ចា ក់​វ៉ាក់សាំង អាច​ ជួយ​ទប់ស្កា ត់​ការ​រលាក បន្ថែម​ជាតិ​ទឹក ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​កូ​វី​ដ​-១៩ ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ ​ភាពស៊ាំ​កា ន់តែ​រឹង​ មាំ​ទ្វេរ​ឡើង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាត់ប្រាណ​៖ ការ​ហាត់ប្រាណ​ ក្រោយ​ពី​ចាក់​ វ៉ាក់សាំង​ដូ​ស​ទី​១​ឬ​ទី​២​ក្ដី ពុំ​មាន​ផល​ប៉ះពា ល់​អ្វី​នោះ​ទេ ។ ការ​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ ស្រាល​ៗ​នាំ​ ឱ្យ​បែកញើស ហុច​ផល​កា ន់តែ​ប្រសើ រ​ទៅ​លើ​ប្រសិ ទ្ធភាព​នៃ​ថ្នាំ​បង្ការ ​ទៀត​ផង​។ នេះ​បើ​តាម ​លោក David Wyles, MD អ្ន កឯកទេស​ ខាង​ជំងឺឆ្លង​និង ​ជា​ប្រធាន​នៅ​ម ជ្ឈមណ្ឌល Denver Health សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​ លើក​ឡើង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ប្រការ​មិន​គួរ​ធ្វើ

ហាម​លេបថ្នាំ​បំបាត់​ការ​ឈឺចាប់​៖ CDC អា​មេ​រិ​ក មិន​អនុញ្ញាត្ត​ឱ្យ​ប្រើ​ថ្នាំ​បំបាត់​ការ​ឈឺចាប់​មុន​ពេល​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​៤៨​ម៉ោង និង​ហាម​ប្រើ​ ក្រោយ​ចាក់​ វ៉ា​ក់​ផង​ដែរ លើកលែង តែ​មាន​ករណី​ ពិសេស​ដែល ​មាន​វេជ្ជបញ្ជារ​ពី​វេ ជ្ជបណ្ឌិ ត​ប៉ុណ្ណោះ​។ នេះ​ដោយ សារ​តែ​ថ្នាំ​ទាំ ងនោះ​អា ច​រារាំង​ការ​ឆ្លើ យ​តប​របស់ ​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​វ៉ាក់ សាំង​មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភា ព​ពេ ញលេញ​ដើម្បី ​ការពារ​ប្រឆាំ ង​នឹង​វីរុស​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាម​ផឹ.កស្រា​៖ គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​អា​មេ​រិ​កាំ​ង​មក​ពី​រដ្ឋបាល​ចំណីអាហារ​និង​ឱសថ​អា​មេ​រិ​ក (FDA) ព្រមាន ហាម​ផឹកស្រា ​ដាច់ ខាត​មុន​ឬ​ក្រោយ​ ពេល​ចាក់​វ៉ា ក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩ ព្រោះ​សរីរា ង្គ​មិន​ងាយ​ប ង្កើត​អង់ ទីគ័រ​កា រពារ​ខ្លួន​និង​ នាំ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ​ ភាពស៊ាំ​ ចុះ​ខ្សោយ​។

ហាម​ ទទួលទាន​អាហារ​និង​ផឹក​ ភេសជ្ជៈ​មួយ​ចំនួ ន

-​អាហារ​ហឹរ​៖ លោកស្រី ឱ វណ្ណ​ឌី​ន អ្នកនាំពាក្យ​និង​ជា​រ ដ្ឋលេខាធិការ​ ក្រសួងសុខា ភិបាល មាន​ប្រសាសន៍​ថា ការ​ញ៉ាំ​ហឹរ​ច្រើ ន​ជ្រុល​ចំពោះ​អ្នក​ចា ក់​វ៉ាក់សាំង គួរតែ​ត្រូវ​ត្រ ណម​ព្រោះ​អាច​ រារាំង​សរីរាង្គ​ក្នុង​កា រ​បង្កើត​អង់ទីគ័រ​ ការពារ​ខ្លួន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-​អាហារ​កែ​ច្នៃ ឬ Fast Food៖ អាហារ ​កែ​ច្នៃ​ ច្រើន​តែ​ធ្វើ​ពី​គ្រឿ ងផ្សំ​ច្រើន​ដូច​ជា ម្សៅ ស្ករ ខ្លាញ់​មិនល្អ និង​សារធា តុ​គីមី ដើម្បី​រក្សា​ទុក​បាន​យូរ ។ អាហារ​អស់នេះ អាច​ជំរុញ​ដល់​ភាពធាត់ និង​អាច​ជះ​ឥទ្ធិពល​អាក្រ ក់​ដល់​រាង​កាយ​ឆ្លើ យ​តប​ចំពោះ ​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ ហើយនឹង ​បង្អាក់​ សកម្មភាព ​របស់​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

–​ភេសជ្ជៈ​ផ្អែម​ៗ៖ អង្គការ​ សុខភាព ​ពិភពលោក (WHO) បញ្ជាក់​ថា ការ​ញ៉ាំ​ទឹកក្រូច ឬ​ទឹក​ផ្លែ​ឈើ​កំប៉ុង ឬ​ភេសជ្ជៈ​ប៉ូវ​កម្លាំង អាច​បង្កើន​ហានិភ័យ​សុខភាព​ច្រើន​យ៉ាង ក្នុង​នោះ​ក៏​បង្ក​ផល​អវិជ្ជមាន​ដល់ ​ប្រសិទ្ធភាព​ នៃ​វ៉ាក់ សាំង​ផង​ដែរ​។ បើ​ចេះ​តែ​ប ន្ត​ផឹក​ភេស ជ្ជៈ​នេះ​ច្រើន​ពេក រាង​កាយ​នឹ ង​ចុះ​ខ្សោយ ហើយ​នាំ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​មិនសូវ​រឹង​មាំ​។

ទោះ​យ៉ាងណា អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​ប៉ុន្មាន​មុ ខ​នេះ មិន​តម្រូវ​ឱ្យ ​តម​ដាច់ ខាត​នោះ​ទេ ហើយ​កម្រិត​បង្ក​ហា និភ័យ​រប ស់​វា ក៏​មិន​ធ្ង ន់ធ្ងរ​ខ្លាំង​ដែរ​។ ប៉ុន្តែ​បើសិន​អ្នក​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​គ្រប់​គ្នា​ចង់ឱ្យ​វ៉ាក់សាំង​ទទួល​បាន​ប្រ សិទ្ធភាព​ខ្ពស់ គួរ​ចៀស​អា ហារ​ទាំងនេះ​មួយ​រ យៈ​សិន (​យ៉ាង​ហោច​ពី​រស​ប្ដា ​ហ៍​ក្រោយ​ចាក់​វ៉ា ក់សាំង​) ដើម្បី​ទុក​ឱកា ស​ឱ្យ​ស រីរាង្គ​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​អង់ទីគ័រ​ការពារ​វីរុស​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​៕

ប្រភព៖ 48newshr.com

ShareShareSharePinTweet0 Shares

SHARE