ភ័ យខ្លួនហើយ! ប្អូនស្រី Ah Gileader ដែលស្អាតដូចតួកូរ៉េ ទៅវកា ត់ភ្នែក ស្រាប់តែជួបរឿងស្មា នមិនដល់មួយនេះ

4172

មុននេះបន្តិចយោងតាមគណនីយ្យ Hokima បានបង្ហោះសារថា មុននិងសម្រេចចិត្ត វកា ត់គិតអោយច្បាស់តម្លៃថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យខ្សោយប្រយត្ន័ដូចខ្ញុំ វកា ត់ហើយ អាក្រក់មធ្យម ងំកែលែងឡើង ខាតពេលវេលា អស់លុយឈឺសា ច់ ហើយប៉ះពា ល់គ្រាប់ភ្នែ កទៀត ចែមុីអត់បានឡាយទេបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាBy: Teng Dana

SHARE