អាកាសធាតុ ត្រជាក់ៗបែបនេះ បើបានទៅដើរលេង ៤ ខេត្តនេះស្រស់ស្រាយបំផុត

54

រៀងរាល់ចុងឆ្នាំ គឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា ដែលទេសចរអាចទទួលបាននូវអារម្មណ៍ពិសេសប្លែកជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏ល្អ ។ បណ្ដារខេត្តនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែមានកម្សាន្តនាខែត្រជាក់បែបនេះ ។ ១.ខេត្តមណ្ឌលគីរី មណ្ឌលគីរី ទឹកដីប៉ែកឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខ ណៈខុសពីខេត្តដទៃអាកាសធាតុត្រជាក់ស្ទើរគ្រប់រដូវ​កាល ពិសេសនៅកំលុងចុងឆ្នាំ ខេត្តមួយនេះកាន់តែមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខុសពីសព្វមួយដង ។ នៅក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំរហូតដលខែមករា មណ្ឌលគីរីចុះត្រជាក់

SHARE